Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR STARRMYRA BORETTSLAG

Ansvar og omfang
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

1. Ro og orden i borettslaget

Det skal være ro i borettslaget mellom 23:00 og 07:00. På helligdager og søndager skal det være ro til kl. 12.00.

Unødig støy skal unngås så langt det lar seg gjøre, fra egen bolig og på fellesområder.
Banking, boring og bruk av støyende maskiner er tillatt.

Mandag til torsdag                 08:00 – 21:00.
Fredag                                   08:00 – 19:00.
Lørdag                                   10:00 – 18:00.
Søndager                               12:00 – 16:00.
Helligdager ikke tillatt.

 • Sang eller musikkundervisning eller lignende som kan tenkes å støye mer enn vanlig, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har gitt samtykke.
 • Generell ro og orden gjelder i borettslaget. Banking av tepper og matter må bare foregå på steder hvor dette ikke sjenerer andre.

2. Bilhold og parkering

 • Andelseiere har parkering i garasje eller biloppstillingsplass og skal parkere på disse, også for korttidsparkering. Kjøretøyet skal være registrert. Gjesteparkering skal skje på garasjetaket. Disponerer husstanden mer enn ett kjøretøy kan gjesteparkeringen benyttes.
 • Det er ikke tillatt å parkere campingvogner, hengere eller avskiltede kjøretøy på borettslagets område. Styret kan, ved skriftlig søknad, gi samtykke til slik parkering for en kortere periode.
 • Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner på kjøretøy som medfører fare og/eller ulempe for andre. Unntak er dekkskifte.
 • Borettslaget har parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Disse p-plassene kan kun benyttes av gjestende kjøretøy med godkjent bevis.
 • Kjøring i tun og foran blokker er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig tilbringertjeneste (jfr. egen skilting), og da med meget sakte fart.
 • Vask av bil og mc på fellesområder er ikke tillatt. Når motorkjøretøyer vaskes renner miljøgifter
 • og tungmetaller rett ned i sluk og ut i grunnen. Vasking av kjøretøy skal foregå på etablert
 • vaskeplass.
 • Vaskeplass skal ryddes/spyles etter bruk. Vannslange låses inn i eget skap. Det er ikke tillatt å foreta reparasjoner og/eller oljeskift på vaskeplassen.
 • Det er kun beboere i borettslaget som kan leie ledige parkeringsplasser.
 • Det er kun styret som kan beordre borttauing av biler fra borettslagets områder.

3. Beplantning/hekk i borettslaget

3.1 Trær, busker, hekker og annen beplanting må holdes på en slik størrelse at de ikke er til vesentlig sjenanse og ulempe for de øvrige andelseierne eller fare for bygningsmasse eller beboere. Beplantingen skal beskjæres og trimmes ved behov. Mindre ulemper må man som nabo finne seg i.

3.2 Ved en eventuell konflikt vil styret bruke Grannegjerdeloven og Naboloven som retningslinjer. Og det må dokumenters om vesentlig sjenanse eller ulempe og eventuell fare for bygningsmasse eller mennesker.

3.3 Ved konflikt må andelseiere gjøre et ordentlig forsøk på å løse dette seg imellom før styret kontaktes.

3.4 Hvis styret kommer frem til at en andelseier har brutt ordensreglene, vil andelseier bli varslet og må gjøre nødvendige tiltak på beplantingen.

4. Dyrehold

4.1 Dyrehold i borettslaget er kun tillatt etter skriftlig avtale med styret for hvert enkelt dyr.   Tillatelse gis etter skriftlig søknad på særskilt skjema som finnes på starrmyra.no. Dyr skal alltid være under eierens kontroll i hele borettslaget og det er båndtvang hele året på borettslagets område.

4.2 Dyrets eier er ansvarlig for fjerning av etterlatenskaper i og omkring borettslagets områder. Er dyreholdet til sjenanse for øvrige beboere kan styret i hvert enkelt tilfelle oppheve tillatelsen til dyrehold. Ikke la dyra bruke barnas lekeområder for å gjøre fra seg.

4.3 Alle dyr skal være merket (med halsbånd eller lignende) slik at eier kan kontaktes. Det er båndtvang på katter og hunder.

5. Brannsikring

Alle leiligheter har fått utdelt 1 stk brannslukningsapparat og én røykvarsler for hver etasje. Disse tilhører den enkelte leilighet. Etterfylling av brukt brannslukningsapparat skjer ved henvendelse til styret eller vaktmester.

Grilling må utføres på en måte som ikke sjenerer naboene (lukt, røyk etc.). Faren for brann i forbindelse med grilling bes det spesielt tas hensyn til.

Det ikke tillatt å sette møbler, søppel, papp og rester etter trevirke etc. i fellesareal og -rom. Hvis denne type lagring påvises, vil styret sørge for bortkjøring for beboers regning.

Det er forbudt å oppbevare motorkjøretøy, gass, eksplosiver eller tilsvarende innendørs.

6. Avfallshåndtering

Det er satt opp flere tømmepunkter for søppel i borettslaget. Ved kasting av avfall skal gjeldende renovasjonsselskaps tømmeregler følges. Avfall skal ikke settes ved siden av tømmepunktet eller på andre fellesområder i borettslaget.

Ved ekstratømming i regi av vaktmestertjenesten skal beboer selv bringe avfallet til oppstillingsplass for traktorhenger. Møbler skal være demontert. Ordningen kan ikke brukes til firmaavfall! Det er ikke tillatt å kaste farlig avfall(spesialavfall).

Det er ikke tillatt å bruke fellesområder til oppbevaring av avfall i påvente av månedlig tømming. Større mengder avfall kan bringes til gjenbruksstasjoner på Hegstadmoen

7. Særregler gjeldende for blokk

Sjenerende støy i fellesrom og trapper skal begrenses. Trapper og fellesrom skal ikke brukes som lekeplass.

Det er totalt røykeforbud på alle innendørs fellesareal.

Hoveddør til oppgang i blokk skal være låst hele døgnet, dette gjelder også dører inn til private boder og fellesrom. Det er montert porttelefon i hver leilighet for betjening av hoveddøren.

I blokkene er det ikke tillatt å sette møbler, søppel, papp og rester etter trevirke etc. i fellesrom og areal. Hvis denne type lagring påvises, vil styret sørge for bortkjøring for beboers regning. Sesonglagring av møbler tillates, i den grad de merkes ordentlig, og lagres forsvarlig.

Det skal ikke oppbevares gjenstander i fellesareal. Dette for å holde rømningsveier åpne ved brann, og unngå høyere kostnader i forbindelse med renhold.

I blokk tillates kun bruk av elektrisk grill.

Banking og risting av tepper/matter tillates ikke fra balkong.

8. Ytre vedlikehold og bygningsmessige endringer

Ytre vedlikehold er borettslagets ansvar. Dog begrenses dette til selve bygningen med trapp og eventuell balkong samt tilhørende sportsbod og originale skillevegger.

Gjerder rundt rekkehus, og terrasser i blokk og rekkehus er andelseiers vedlikeholdsansvar.
Det samme gjelder for skillevegger og annet som er satt opp av andelseier.

Sett ikke opp solskjermer, markiser, terrasser, plattinger, gjerder, levegger etc. uten styrets samtykke. Det er ikke tillatt å endre på fasade eller sette opp skillevegger, terrasser, gjerder og lignende som avviker med bygningenes utforming og utseende. Endring av fasadenes farger tillates ikke uten styrets samtykke. Endringen skal i tilfelle gjelde alle i en og samme rekke.

Andelseier disponerer et gitt areal, stedvis med naturlige begrensninger. Tidligere dispensasjoner vedrørende arealets størrelse angitt i m2 gitt andelseier(e) gjelder fortløpende inntil eventuelle endringer, til enhver tid, det sittende styre måtte vedta. Dette gjelder særskilt endeleiligheter. Andelseier plikter selv å vedlikeholde, herunder gressklipping, snørydding og strøing, det areal leiligheten naturlig disponerer.

9. Bruk av boligen

Ved utskifting av kjøkkenavtrekk må beboer påse at den nye ikke har motor, men spjeld. Vifte med motor vil skape vakuum i avtrekkskanalen slik at avtrekket ikke fungerer.

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad, vaskerom og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i boligen. Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstid slik at vann og avløp ikke blir frostskadet.

I henhold til forskrifter skal ovn eller ildsted monteres av autoriserte fagfolk. Pipene ble rehabilitert i 1998 med innsetting av keramiske rør som krever at det taes spesielt hensyn ved hulltaking. Skader som påføres pipeløpet ved feil hulltaking medfører erstatningsansvar begrenset oppad til kr. 100.000,- jfr. vedtak på ordinær generalforsamling 22. mai 2000.

Andelseier er selv ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at andelseier får omkostninger med å stake opp.

Plikter og mislighold

Eiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel for boligselskapet, kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen.

Husordensreglene ble sist vedtatt på generalforsamlingen 23.05.2018

Starrmyra Borettslag